Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

dla których administratorem danych

jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego 

"Baśniowa Kraina" w Błaszkach

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Samorządowym "Baśniowa Kraina" w Błaszkach jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego "Baśniowa Kraina" w Błaszkach z siedzibą Błaszki, ul Pomorska 1; 98 - 235 Błaszki.

2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym "Baśniowa Kraina" w Błaszkach jest Monika Plesiak.

3. Administrator danych osobowych _ dyrektor Przedszkola Samorządowego "Baśniowa Kraina" w Błaszkach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznych do realizacji sprawy w Przedszkolu Samorządowych "Baśniowa Kraina" w Błaszkach.

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.

4. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu/celach: 

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Samorządowym "Baśniowa Kraina" w Błaszkach;

b) realizacji umów z kontrahentami Przedszkola Samorządowego "Baśniowa Kraina" w Błaszkach;

c) pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5.Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisom prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisom o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczących usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich, na podstawie ogólnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r, poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16  ogólne rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c) usunięcia danych, na podstawie  art. 17 ogólnego rozporządzenia;

d) ograniczenia przetwarzanie, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest opieka prawna.

8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Panu dane nie będą przez nas przetwarzane.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pan/Pani zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Sponsor

bank spoldzielczy1