Opłaty

Przedszkole Samorządowe "Baśniowa Kraina" w Błaszkach realizuje usługi w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. Z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z pón. zm./

Czas pobytu dziecka w przedszkolu może wynosić maksymalnie:

 • w godz. dopołudniowych 9,5 godziny tj. od 6.30 do 16.00

 • w godz. popołudniowych 5 godzin tj. od 13.00 do 18.00.

 

Przedszkole zapewnia nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie:

 • podstawy programowej wychowana przedszkolnego wynoszącej 5 godz. dziennie (nieodpłatnie),

 • wykraczającym poza podstawę programową w wysokości 4,5 godz. dziennie (odpłatnie).

Świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego obejmują:

 • zajęcia relaksacyjne;

 • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu w czasie zajęć dodatkowych realizowanych przez firmy zewnętrzne;

 • zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych i szkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych i okolicznościowych, konkursach, olimpiadach;zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (np. nauka języków obcych);

 • zajęcia wyrównawcze, wspomagające i korygujące rozwój dziecka;

 • zajęcia terapeutyczne.

Przedszkole zobowiązuje się do realizacji usług w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego na niżej ustalonych warunkach.

 • Za świadczenie usług wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpłatność na zasadach określonych w Dz. U z dnia 18.07.2013 roku ustawy z dnia 07.09.1991 roku o Systemie Oświaty /Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./;

oraz

 • Uchwałą Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej/tj. 5 godzin/ w prowadzonych przez Gminę i Miasto Błaszki przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • Odpłatność, o której mowa powyżej to  1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

 • Za świadczenie usług żywieniowych rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpłatności określone według stawki żywieniowej przyjętej na dany rok szkolny w przedszkolu.

W porozumieniu z organem prowadzącym z dniem 01.05.2022r. stawka za wyżywienie dziecka w przedszkolu wzrasta o 2,00zł  dziennie /z 6,00zł na 8,00zł/:

- śniadanie - 2,00zł

-obiad - 4,00zł

- podwieczorek 2,00zł

 

 
 • Odpłatność za usługi przedszkola uiszczana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Sponsor

bank spoldzielczy1