Przedszkolne marzenia do spełnienia

logo typy

Przedszkolne marzenia do spełnienia

Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Błaszkach  od 01 .04.2024r. do 30.06.2025r. realizuje   projekt „ Przedszkolne marzenia do spełnienia” współfinansowany  w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet FELD.08 Fundusze Europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem  Działanie FELD.08.06 Edukacja przedszkolna.

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, kształcenia włączającego i szkolenia. Projekt skierowany jest do  143 dzieci objętych edukacja przedszkolną  w tym 57 dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych oraz 10 nauczycieli placówki.

W ramach projektu zaplanowano:

  • dodatkowe zajęcia dla dzieci tj. dogoterapia, muzykoterapia, terapia ręki, zajęcia fizjoterapeutyczne z wyjazdami na basen, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje  matematyczne, cyfrowe, ekologiczne, kulinarne, plastyczne
  • szkolenia dla nauczycieli
  • adaptację łazienki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
  • doposażenie pomieszczeń przedszkola w sprzęt TIK: monitory multimedialne, laptopy drukarki,  urządzenie Sali Doświadczania światłem
  • zainstalowanie dla dzieci dyspenserów wody pitnej
  • doposażenie placu zabaw w gry plenerowe i sprzęt sportowy
  • doposażenie bazy dydaktycznej w środki i narzędzia diagnostyczne
  • Zajęcia dla dzieci odbywać się będą od 02.09.2024r. do 30.06.2025r.

Wartość projektu – 851 568,49 zł., dofinansowanie – 766 411,64 zł .

 Realizacja projektu  będzie upowszechniała wysoką  jakość edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie rozwoju dzieci. Wyrównywanie deficytów, zarówno intelektualnych jaki i fizycznych czy społecznych , na miarę każdego dziecka, przyczyni się do poprawy ich samodzielności i funkcjonowania. Będzie to również edukacja włączająca, ponieważ lepsze funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością wpływa na jego otoczenie bliższe i dalsze. Efektem realizacji projektu będzie również podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedszkola , co wpłynie na jakość wsparcia udzielanego dzieciom o SPE i niepełnosprawnościami.

 

 

Od dnia 03.06.2024r.  Przedszkole  ogłasza rekrutację  dzieci do  udziału w projekcie „Przedszkolne marzenia do spełnienia”

W zajęciach skierowanych do dzieci mogą bać udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025.

Zajęcia dla dzieci odbywać się będą od 02.09.2024r. do 30.06.2025r. i są bezpłatne.

Szczegółowe informacje znajdują  się w Regulaminie projektu z zasadami rekrutacji „Przedszkolne marzenia do spełnienia”

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania lub u wychowawców grup.

  UMOWĘ DRUKUJEMY W 2 EGZEMPLARZACH

Zapraszamy wszystkich rodziców do zgłaszania dzieci do udziału w zajęciach.

Szczegółowe informacje można uzyskać od koordynatora projektu – Dyrektor Jolanty Filipiak.